• Lần 1: Tạm ứng 40% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký hợp đồng.
  • Lần 2: Thanh toán lần 1(một) 50% sau khi hàng về đến chân công trình.
  • Lần 3: Thanh toán lần 2 (hai) 10% sau khi hoàn thành việc lắp đặt, kiểm định an toàn và bàn giao thang máy đưa vào sử dụng. Trường hợp bên B chưa nhận được tiền thanh toán như trên thì bên B vẫn là người sở hữu đối với toàn bộ các thiết bị thang máy cho đến khi bên B nhận được tiền thanh toán đầy đủ của bên A.